Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január udalosť už prebehla
Žilina
15. Február udalosť už prebehla
Trnava
26. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro
4 min. čítanie

Ako využiť SWOT analýzu

SWOT analýza je asi najčastejšie používanou technikou, ktorá sa využíva na hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie. Nielen že je graficky prehľadná, ale zároveň je vo svojej podstate veľmi stručná a pritom komplexná.

Jan Pořízek Jan Pořízek
PPC Specialist Survio
Ako využiť SWOT analýzu

Ako vytvoriť SWOT analýzu

SWOT analýza sa najčastejšie používa ako situačná analýza pre strategické plánovanie. S jej pomocou posúdite predpoklady podniku uskutočniť stratégie na trhu. Nemusí však ísť iba o prípravu stratégie spoločnosti ako takej, SWOT analýza sa dá využiť aj pri čiastkových projektoch a nových produktoch alebo službách.

Týždenný podcast UPdate

Samostatná skratka SWOT je odvodená od anglických názvov skupín, do ktorých sa jednotlivé faktory zaraďujú. Pre prehľadnosť sa využívajú matice alebo grafy.

 • S – strengths – silné stránky
 • W – weaknesses – slabé stránky
 • O – opportunities – príležitosti
 • T – threats – hrozby

Dajte svojmu podnikaniu systém.

Všeobecne sa dajú silné a slabé stránky definovať ako faktory,  ktoré vychádzajú z vnútorného prostredia firmy a tá ich môže zmeniť alebo ovplyvniť. Príležitosti a hrozby (vonkajšie prostredie) sa ovplyvniť príliš nedajú. Môžeme ich však brať do úvahy pri príprave strategických plánov a prispôsobiť sa im.

SWOT analýzu je možné rozdeliť na niekoľko na seba nadväzujúcich krokov:

 • Nájdenie faktorov
 • Zostavenie SWOT matice
 • Vyhodnotenie
 • Stanovenie stratégie/plánu

Hoci je pre zostavenie SWOT analýzy potrebné vykonať niekoľko krokov, nemá žiadne jasne stanovené pravidlá. V podstate ide o to, že vás donúti zamyslieť sa nad elementárnymi zložkami vášho podnikania.

Hľadanie faktorov

Pri hľadaní faktorov a ich zaraďovaní je dobré zapojiť celý tím, alebo minimálne jeho kľúčových členov. To vám umožní nazrieť na organizáciu ako celok a zároveň budete lepšie vnímať aj jej prostredie. Kolektívnou formou spolupráce presnejšie špecifikujete faktory pre jednotlivé kvadranty (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby), pričom môžete objaviť aj niektoré nové. Rovnako je to dobrá príležitosť naštartovať vlastné kreatívne myslenie. Pre každý kvadrant by ste mali nájsť minimálne 5 položiek. Buďte kritickí a voľte faktory, ktoré sú špecifické a relevantné.

Buďte kritickí a voľte faktory, ktoré sú špecifické a relevantné.

Pri každom kvadrante sa, samozrejme, dá ísť do hĺbky a využiť ďalšiu podrobnú analýzu. Záleží len na vás, ktoré si vyberiete.

Ďalšie typy analýz:

Akonáhle budete skladať jednotlivé položky do matice, začnete u nich sledovať, ako sa navzájom ovplyvňujú. Práve tieto interakcie vám poslúžia ako nápoveda pri výbere stratégie.

Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Výber stratégie

Posledným krokom je voľba optimálnej stratégie. Ako využiť silné stránky, vylepšiť tie slabé, pripraviť sa na možné hrozby a využiť príležitosti.

Pri voľbe SWOT stratégie hľadáte vzájomné pôsobenie medzi kvadrantami:

 • SO – Ofenzívna stratégia – Využitie príležitostí pomocou silných stránok.
 • ST – Defenzívna stratégia –Minimalizovanie hrozieb pomocou silných stránok.
 • WO – Stratégia spojenectva – Využitie príležitostí k odstráneniu alebo zmierenia slabých stránok.
 • WT – Stratégia úniku/likvidácie – Minimalizovanie dopadov hrozieb na slabý podnik.

Medzi hľadanými interakciami sú najčastejšie tie, ktoré spájajú silné stránky s príležitosťami. Tieto interakcie vedú k expanzii na trhu, novým produktom alebo lepším službám. Ďalšie interakcie, ktoré sa dajú sledovať sú medzi slabými stránkami a hrozbami, z ktorých vyplývajú napríklad krízové plány. Ďalej ide o využitie silných stránok pre boj s hrozbami, napríklad agresívna stratégia proti konkurencii. Dá sa však pracovať aj so slabými stránkami a príležitosťami, napríklad voľbou spoľahlivého spojenca.

Týždenný podcast UPdate

SWOT analýza je veľmi užitočným nástrojom, ktorý má zmysel použiť, iba ak na neho budú nadväzovať ďalšie kroky a reálne zmeny.

Zhrnutie

SWOT analýza je veľmi užitočným nástrojom, ktorý má zmysel použiť, iba ak na neho budú nadväzovať ďalšie kroky a reálne zmeny. Samozrejme môžete ísť v každej časti do detailu, tým sa ale stráca hlavná výhoda SWOT – stručnosť a prehľadnosť. Ako už bolo povedané vyššie, tento nástroj by mal slúžiť pre naštartovanie vášho kreatívneho myslenia a ukázať vám smer,akým sa vydať. Preto odporúčame: Dajte svojmu podnikaniu systém. 

Zdieľať článok
Jan Pořízek
PPC Specialist Survio

Honza je PCC Specialist v spoločnosti Survio od roku 2017, kde pomáha so správou kampaní, predovšetkým v AdWords a Sklik. Človek s otvorenou hlavou, ktorý sa stará, aby všetko šľapalo tak, ako má.

Tento článok ti prináša

Survio

Survio je online nástroj na vytváranie dotazníkov a prieskumov. Umožňuje vytváranie profesionálnych prieskumov, zber odpovedí a analýzu výsledkov. S viac ako 3,5 miliónmi užívateľov na celom svete a lokalizáciou do 17 jazykov, sa Survio stalo obľúbeným nástrojom pre meranie zákazníckej spokojnosti, marketingový prieskum a hodnotenie zamestnancov.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
5 lekcií pre efektívne budovanie e-commerce značky
6 min. čítanie

5 lekcií pre efektívne budovanie e-commerce značky

V dynamicky sa rozvíjajúcom segmente e-commerce je kľúčové, aby majitelia e-shopov nezabúdali na základné princípy budovania značky a zároveň držali krok s neustále sa meniacimi trendmi. V článku sa dozviete praktické rady a inšpirácie od profesionálov z brandingovej agentúry GALTON Brands, vďaka ktorým zistíte, ako na tejto ceste napredovať, zaujať a udržať si svojich zákazníkov.

Andrej Mitáš Andrej Mitáš
Managing Director v GALTON Brands
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+