Zaujíma ma
21. marca 2019

Jan Pořízek

PPC Specialist at Survio
21. marca 2019

Ako využiť SWOT analýzu

3 min čítanie

SWOT analýza je asi najčastejšie používanou technikou, ktorá sa využíva na hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie. Nielen že je graficky prehľadná, ale zároveň je vo svojej podstate veľmi stručná a pritom komplexná.

Ako vytvoriť SWOT analýzu

SWOT analýza sa najčastejšie používa ako situačná analýza pre strategické plánovanie. S jej pomocou posúdite predpoklady podniku uskutočniť stratégie na trhu. Nemusí však ísť iba o prípravu stratégie spoločnosti ako takej, SWOT analýza sa dá využiť aj pri čiastkových projektoch a nových produktoch alebo službách.

Samostatná skratka SWOT je odvodená od anglických názvov skupín, do ktorých sa jednotlivé faktory zaraďujú. Pre prehľadnosť sa využívajú matice alebo grafy.

 • S – strengths – silné stránky
 • W – weaknesses – slabé stránky
 • O – opportunities – príležitosti
 • T – threats – hrozby

Dajte svojmu podnikaniu systém.

Všeobecne sa dajú silné a slabé stránky definovať ako faktory,  ktoré vychádzajú z vnútorného prostredia firmy a tá ich môže zmeniť alebo ovplyvniť. Príležitosti a hrozby (vonkajšie prostredie) sa ovplyvniť príliš nedajú. Môžeme ich však brať do úvahy pri príprave strategických plánov a prispôsobiť sa im.

SWOT analýzu je možné rozdeliť na niekoľko na seba nadväzujúcich krokov:

 • Nájdenie faktorov
 • Zostavenie SWOT matice
 • Vyhodnotenie
 • Stanovenie stratégie/plánu

Hoci je pre zostavenie SWOT analýzy potrebné vykonať niekoľko krokov, nemá žiadne jasne stanovené pravidlá. V podstate ide o to, že vás donúti zamyslieť sa nad elementárnymi zložkami vášho podnikania.

Hľadanie faktorov

Pri hľadaní faktorov a ich zaraďovaní je dobré zapojiť celý tím, alebo minimálne jeho kľúčových členov. To vám umožní nazrieť na organizáciu ako celok a zároveň budete lepšie vnímať aj jej prostredie. Kolektívnou formou spolupráce presnejšie špecifikujete faktory pre jednotlivé kvadranty (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby), pričom môžete objaviť aj niektoré nové. Rovnako je to dobrá príležitosť naštartovať vlastné kreatívne myslenie. Pre každý kvadrant by ste mali nájsť minimálne 5 položiek. Buďte kritickí a voľte faktory, ktoré sú špecifické a relevantné.

Buďte kritickí a voľte faktory, ktoré sú špecifické a relevantné.

Pri každom kvadrante sa, samozrejme, dá ísť do hĺbky a využiť ďalšiu podrobnú analýzu. Záleží len na vás, ktoré si vyberiete.

Ďalšie typy analýz:

Akonáhle budete skladať jednotlivé položky do matice, začnete u nich sledovať, ako sa navzájom ovplyvňujú. Práve tieto interakcie vám poslúžia ako nápoveda pri výbere stratégie.

Výber stratégie

Posledným krokom je voľba optimálnej stratégie. Ako využiť silné stránky, vylepšiť tie slabé, pripraviť sa na možné hrozby a využiť príležitosti.

Pri voľbe SWOT stratégie hľadáte vzájomné pôsobenie medzi kvadrantami:

 • SO – Ofenzívna stratégia – Využitie príležitostí pomocou silných stránok.
 • ST – Defenzívna stratégia –Minimalizovanie hrozieb pomocou silných stránok.
 • WO – Stratégia spojenectva – Využitie príležitostí k odstráneniu alebo zmierenia slabých stránok.
 • WT – Stratégia úniku/likvidácie – Minimalizovanie dopadov hrozieb na slabý podnik.

Medzi hľadanými interakciami sú najčastejšie tie, ktoré spájajú silné stránky s príležitosťami. Tieto interakcie vedú k expanzii na trhu, novým produktom alebo lepším službám. Ďalšie interakcie, ktoré sa dajú sledovať sú medzi slabými stránkami a hrozbami, z ktorých vyplývajú napríklad krízové plány. Ďalej ide o využitie silných stránok pre boj s hrozbami, napríklad agresívna stratégia proti konkurencii. Dá sa však pracovať aj so slabými stránkami a príležitosťami, napríklad voľbou spoľahlivého spojenca.

SWOT analýza je veľmi užitočným nástrojom, ktorý má zmysel použiť, iba ak na neho budú nadväzovať ďalšie kroky a reálne zmeny.

Zhrnutie

SWOT analýza je veľmi užitočným nástrojom, ktorý má zmysel použiť, iba ak na neho budú nadväzovať ďalšie kroky a reálne zmeny. Samozrejme môžete ísť v každej časti do detailu, tým sa ale stráca hlavná výhoda SWOT – stručnosť a prehľadnosť. Ako už bolo povedané vyššie, tento nástroj by mal slúžiť pre naštartovanie vášho kreatívneho myslenia a ukázať vám smer,akým sa vydať. Preto odporúčame: Dajte svojmu podnikaniu systém. 

Získaj novinky ako prvý

Prihlásením sa do noviniek súhlasíš s ich odberom a týmto úprimným dokumentom, ktorý sme k ochrane osobných údajov pripravili.

Autor článku

Jan Pořízek

PPC Specialist at Survio

Honza je PPC špecialistom v spoločnosti Survio od roku 2017. Pomáha so správou kampaní, predovšetkým v AdWords a Sklik. Človek s otvorenou hlavou, ktorý zabezpečuje, aby všetko fungovala tak ako má.

Tento článok prináša

Survio je svetovo rozšírená online platforma pre vytváranie dotazníkov, zber odpovedí a automatické vyhodnotenie. Výsledky sú dostupné v celej rade formátu vrátane reportov s grafmi a tabuľkami.


Posledné
Obľúbené